Crimson-hooded Manakin

Pipra aureola


Guyana SG 3495 (1993) Surinam SG 869 (1977)

48

 

107-55