White-tailed Swallow

Hirundo megaensis


Ethiopia SG 1831 (2001)

54

 

117-47