Pygmy Puff-back Flycatcher

Batis perkeo


Somalia SG 658 (1980)

37

 

139-14