Slaty Flycatcher

Mayrornis lessoni


Fiji SG 444 (1971)

20 39

 

140-39