Unidentifiable

Probably fantasy birds


Georgia SG 126 (1995) Georgia SG 134 (1995)

 

199-105