Tony Bray lists these items for Georgia
Georgia 1995 Wildlife-Birds (16)SHEET 121-36 22.75
Georgia 1996 Birds of Prey-Owl M.S. MS180a 9.50
Georgia 1996 Birds of Prey M.S.#s[2] MS180ab 18.50
Georgia 2001 Chess-Europa-Asia(1) 366 5.25
Georgia 2003 Zoo-Eleph.-Bird-Wolf(4) 413-6 5.95
Georgia 2003 Zoo-Eleph.-Bird-Wolf(8)PNE 413-6 12.95
Georgia 2007 Bird Prey-Eagle-Snake(4) 497-00 6.75
Georgia 2007 W.W.F.Eagles (4) 509-12 9.75
Georgia 2007 W.W.F.Eagles (40)SHT[4] 509-12 95.00
Georgia 2008 Magic-Illusionist-DoveM.S. 524 3.95
Georgia 2010 Red Books-Birds (5) 558-62 8.25
Georgia 2013 Bird-Swallow (1) 5.95
Georgia 2013 Bird-Swallow (10) SHEET 59.35
Georgia 2013 Bird-Post M.S. 5.95
Georgia 2015 Poets-Birds (2) SHEET 6.35
Georgia 2016 Fauna-Birds (3) S/ADH 0.95
Georgia 2016 Fauna-Birds (30)SHT[3]S/ADH 9.45
List dated 12-Oct-18
Prices in GB Pounds

Home Page